OFERTAS DE EMPREGO

Aquí podedes atopar tódalas ofertas de empreo público e convocatorias de oposición en curso na Comunidad Autónoma de Galicia e en todo o estado correspondentes ó noso ámbito profesional.
RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional. RESOLUCIÓN DO 13 DE DECEMBRO DE 2019, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO-OPOSICIÓN PARA O INGRESO EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional.

2.4. Rexistro electrónico dos requisitos de participación.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán declarar no formulario electrónico de inscrición que reúnen todos os requisitos de participación exixidos nesta convocatoria segundo a quenda de acceso pola que opten. Ao formulario electrónico de inscrición accederase a través da páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) na epígrafe Fides/expedient-e/Sección de Procesos/OPE.

5.3. Prazo de presentación.

O prazo para a presentación das solicitudes de participación iniciarase o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 31 de xaneiro de 2020.

Na sede electrónica do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) figura á disposición dos aspirantes un manual de instrucións sobre o acceso e funcionamento do expediente electrónico, os diferentes estados en que pode atopar a información relativa aos seus méritos e normas de validación da documentación que deben achegar.

Para efectuar as consultas e resolver as dúbidas que xurdan en relación con este procedemento, habilítase o seguinte enderezo de correo electrónico por parte da administración: oposicions@sergas,es


MÁIS INFORMACIÓN
DECRETO 242/2019, do 27 de decembro, do Gobierno de Aragón, polo que se aproba a Oferta de Emprego Público para o ano 2019 no ámbito de persoal estatutario do Servizo Aragonés de Saúde. DECRETO 242/2019, DO 27 DE DECEMBRO, DO GOBIERNO DE ARAGÓN, POLO QUE SE APROBA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2019 NO ÁMBITO DE PERSOAL ESTATUTARIO DO SERVIZO ARAGONÉS DE SAÚDE. Aprobación da Oferta de Emprego Público do Servizo Aragonés de Saúde de 2019.

1. En cumprimento do disposto no artigo 23 do texto refundido da Lei de Ordenación da Función Pública da Comunidade Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Lexislativo 1/1991, do 19 de febreiro, apróbase a Oferta de Emprego Público correspondente ao ano 2019, nos termos e condicións que se fixan no presente Decreto.

2. A Oferta de Emprego Público do persoal estatutario do Servizo Aragonés de Saúde comprende un total de 1.221 prazas, dotadas presupuestariamente e que figuran nos persoais orgánicos dos centros sanitarios do Servizo Aragonés de Saúde.

Persoal estatutario:
 • 52 prazas de Técnico Superior de Laboratorio Clínico e Biomédico
 • 6 prazas de Técnico Superior en Anatomía Patológica e Citodiagnóstico
Persoal laboral:
 • 14 prazas de Técnico Superior de Laboratorio Clínico e Biomédico

MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN SLT/3002/2019, do 25 de outubro, de convocatoria específica do proceso selectivo para prover prazas básicas da categoría de técnico/a especialista de grao superior sanitario en anatomía patolóxica e citología ( APAiC LLIURE-2019). RESOLUCIÓN SLT/3002/2019, DO 25 DE OUTUBRO, DE CONVOCATORIA ESPECÍFICA DO PROCESO SELECTIVO PARA PROVER PRAZAS BÁSICAS DA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE GRAO SUPERIOR SANITARIO EN ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITOLOGÍA ( APAIC LLIURE-2019). De conformidade co que prevé o Acordo 25/2017, do 25 de maio, polo cal se aproba a distribución por categorías da oferta pública de emprego para o exercicio e o Acordo 67/2017, do 22 de decembro, da Comisión Executiva do Consello de Administración, polo cal se aproba para o ano 2017 a oferta de emprego pública adicional para a estabilización e a consolidación do emprego temporal do Institut Català da Salut e a súa distribución por categorías ( DOGC 7525 de 29.12.2017), en concreto o referido a 60 prazas de técnico/a especialista de grao superior sanitario en anatomía patolóxica e citología. MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 21 de Outubro de 2019, da Dirección Xerencia do Hospital Universitario Fundación Alcorcón pola que se convocan probas selectivas para o acceso á condición de persoal laboral fixo do Hospital Universitario Fundación Alcorcón do Servizo de Saúde da Comunidad de Madrid nas categorías profesionais, quendas e cotas que se especifican no anexo desta Resolución. RESOLUCIÓN DO 21 DE OUTUBRO DE 2019, DA DIRECCIÓN XERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN POLA QUE SE CONVOCAN PROBAS SELECTIVAS PARA O ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN DO SERVIZO DE SAÚDE DA COMUNIDAD DE MADRID NAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS, QUENDAS E COTAS QUE SE ESPECIFICAN NO ANEXO DESTA RESOLUCIÓN. Decreto 170/2018, do 18 de decembro, do Consello de Goberno, apróbase a Oferta de Emprego Público da Comunidad de Madrid para o ano 2018, cuxo artigo 9 regula a estabilización de emprego temporal, sinalando o seu apartado 2 que as convocatorias de procesos selectivos de estabilización de emprego temporal poderanse realizar de forma conxunta das correspondentes aos procesos selectivos de reposición. Esta oferta de emprego público, inclúe prazas de persoal laboral do Hospital Universitario Fundación Alcorcón, correspondentes á taxa de reposición de efectivos e á taxa para a estabilización do emprego temporal como reflexo do firme propósito de manter unha óptima planificación e distribución dos recursos humanos que desenvolven as súas funcións no ámbito do Hospital Universitario Fundación Alcorcón. No seu Anexo I e Anexo III inclúense ditas prazas cuantificadas da seguinte maneira:
 • 18 prazas correspondentes á taxa de reposición (Anexo I do Decreto 170/2018)
 • 384 prazas correspondentes á taxa adicional para a estabilización do emprego temporal, procedendo (Anexo III do Decreto 170/2018):
 • 306 prazas de interinos en vacante
 •   56 prazas de eventuais estruturais
 •   22 prazas de indefinidos non fixos por sentenza xudicial
Establecer o prazo de presentación das solicitudes en 30 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente Resolución no BOLETÍN OFICIAL DA COMUNIDAD DE MADRID.


MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria de probas selectivas para o acceso á condición de persoal estatutario fixo en prazas básicas vacantes de determinadas categorías do Grupo C, Subgrupo C1 e C2 sanitario e dunha categoría doutras agrupacións profesionais, nos órganos de prestación de servizos sanitarios do Servizo Canario da Saúde. CONVOCATORIA DE PROBAS SELECTIVAS PARA O ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOAL ESTATUTARIO FIXO EN PRAZAS BÁSICAS VACANTES DE DETERMINADAS CATEGORÍAS DO GRUPO C, SUBGRUPO C1 E C2 SANITARIO E DUNHA CATEGORÍA DOUTRAS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS, NOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS SANITARIOS DO SERVIZO CANARIO DA SAÚDE. Servizo Canario da Saúde. Dirección Xeral de Recursos Humanos.- Resolución do 4 de outubro de 2019, pola que se convocan probas selectivas para o acceso á condición de persoal estatutario fixo en prazas básicas vacantes de determinadas categorías do Grupo C, Subgrupo C1 e C2 sanitario e dunha categoría doutras agrupacións profesionais, nos órganos de prestación de servizos sanitarios do Servizo Canario da Saúde. MÁIS INFORMACIÓN ORDE FORAL 257E/2019, do 15 de xullo, do Conselleiro de Saúde, pola que se aproba o texto da convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición de 17 vacantes de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico ( T.E. R.), para os Organismos Autónomos do Departamento de Saúde, e para a constitución, a través das probas selectivas, de listas de persoas aspirantes ao desempeño dos devanditos postos de traballo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal. ORDE FORAL 257E/2019, DO 15 DE XULLO, DO CONSELLEIRO DE SAÚDE, POLA QUE SE APROBA O TEXTO DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE 17 VACANTES DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO ( T.E. R.), PARA OS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, E PARA A CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DAS PROBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSOAS ASPIRANTES AO DESEMPEÑO DOS DEVANDITOS POSTOS DE TRABALLO TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL. Mediante Decreto Foral 52/2018, do 18 de xullo, apróbase a oferta parcial de emprego público do persoal sanitario do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea e do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra, do Departamento de Saúde da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos do ano 2018, correspondente á taxa de estabilización previstas na Lei 3/2017, do 27 de xuño, na que se inclúen, entre outros, 17 postos de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico ( T.E. R.).

Solicitudes e documentación.

3.1. O prazo para presentar a solicitude será de trinta días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial de Navarra. Este prazo será improrrogable.

A presentación de solicitude de inscrición e o pago de taxas farase vía telemática na páxina web de emprego público do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea www.empleosalud.navarra.es no ligazón “Oposicións” “Categorías sanitarias” “Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea” elixindo “Técnico Especialista en Radiodiagnóstico. Concurso oposición ( OPE 2017-2018E-2018)”, e logo pulsando “Inscrición”.

MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN 812E/2019, do 2 de xullo, do Director Xerente do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, pola que se aproba o texto da convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición, de 31 postos de traballo de Técnico Especialista en Laboratorio ( T.E. L.) do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, e para a constitución, a través das probas selectivas, de listas de persoas aspirantes ao desempeño dos devanditos postos de traballo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal. RESOLUCIÓN 812E/2019, DO 2 DE XULLO, DO DIRECTOR XERENTE DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, POLA QUE SE APROBA O TEXTO DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 31 POSTOS DE TRABALLO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN LABORATORIO ( T.E. L.) DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, E PARA A CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DAS PROBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSOAS ASPIRANTES AO DESEMPEÑO DOS DEVANDITOS POSTOS DE TRABALLO TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL. Mediante Decreto Foral 116/2017, do 20 de decembro, apróbase a oferta de emprego público da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos, correspondente ao ano 2017, relativa á taxa de reposición do ano 2016, entre outros ámbitos o do Departamento de Saúde. na que se inclúen, entre outros, 15 postos de Técnico Especialista en Laboratorio ( T.E. L.).

Mediante Decreto Foral 52/2018, do 18 de xullo, apróbase a oferta parcial de emprego público do persoal sanitario do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea e do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra, do Departamento de Saúde da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos do ano 2018, correspondente á taxa de estabilización previstas na Lei 3/2017, do 27 de xuño, na que se inclúen, entre outros, 11 postos de Técnico Especialista en Laboratorio ( T.E. L.).

Mediante Decreto Foral 100/2018, do 12 de decembro, apróbase a oferta parcial de emprego público do persoal sanitario do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea e do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra, do Departamento de Saúde da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos correspondente ao ano 2018, relativa á taxa de reposición prevista na Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, na que se inclúen, entre outros, 5 postos de Técnico Especialista en Laboratorio ( T.E. L.).

Mediante Orde Foral 6E/2019, do 11 de xaneiro, do Conselleiro de Saúde, aprobouse a convocatoria para a provisión mediante traslado por concurso de méritos de 53 vacantes de Técnico Especialista en Laboratorio ( T.E. L.), para os Organismos Autónomos do Departamento de Saúde.

Á vista do exposto procede aprobar a provisión, mediante procedemento de ingreso e polo sistema de concurso-oposición, 31 prazas do posto de traballo de Técnico Especialista en Laboratorio ( T.E. L.), así como as bases da convocatoria.

Solicitudes y documentación.

3.1. El plazo para presentar la solicitud será de treinta días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. Este plazo será improrrogable.
MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN 742E/2019, do 26 de xuño, do Director Xerente do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, pola que se aproba o texto da convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición, de 7 postos de traballo de Técnico Especialista en Dietética ( T.E.D.) do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, e para a constitución, a través das probas selectivas, de listas de persoas aspirantes ao desempeño dos devanditos postos de traballo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal. RESOLUCIÓN 742E/2019, DO 26 DE XUÑO, DO DIRECTOR XERENTE DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, POLA QUE SE APROBA O TEXTO DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 7 POSTOS DE TRABALLO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN DIETÉTICA ( T.E.D.) DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, E PARA A CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DAS PROBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSOAS ASPIRANTES AO DESEMPEÑO DOS DEVANDITOS POSTOS DE TRABALLO TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL. Mediante Decreto Foral 52/2018, do 18 de xullo, apróbase a oferta parcial de emprego público do persoal sanitario do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea e do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra, do Departamento de Saúde da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos do ano 2018, correspondente á taxa de estabilización previstas na Lei 3/2017, do 27 de xuño, na que se inclúen, entre outros, 5 postos de Técnico Especialista en Dietética.

Mediante Decreto Foral 100/2018, do 12 de decembro, apróbase a oferta parcial de emprego público do persoal sanitario do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea e do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra, do Departamento de Saúde da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos correspondente ao ano 2018, relativa á taxa de reposición prevista na Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, na que se inclúen, entre outros, 2 postos de Técnico Especialista en Dietética ( T.E.D.)

Solicitudes e documentación.

O prazo para presentar a solicitude será de trinta días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial de Navarra. Este prazo será improrrogable.

MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN 739E/2019, do 21 de xuño, do Director Xerente do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, pola que se aproba o texto da convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición, 4 postos de traballo de Técnico Especialista en Anatomía Patolóxica ( T.E.A. P.) do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, e para a constitución, a través das probas selectivas, de listas de persoas aspirantes ao desempeño dos devanditos postos de traballo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal. RESOLUCIÓN 739E/2019, DO 21 DE XUÑO, DO DIRECTOR XERENTE DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, POLA QUE SE APROBA O TEXTO DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, 4 POSTOS DE TRABALLO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓXICA ( T.E.A. P.) DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, E PARA A CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DAS PROBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSOAS ASPIRANTES AO DESEMPEÑO DOS DEVANDITOS POSTOS DE TRABALLO TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL. Por Decreto Foral 116/2017, do 20 de decembro, apróbase a oferta de emprego público da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos, correspondente ao ano 2017, relativa á taxa de reposición do ano 2016, entre outros ámbitos o do Departamento de Saúde.

Solicitudes e documentación.
3.1. O prazo para presentar a solicitude será de trinta días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial de Navarra. Este prazo será improrrogable.
MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN 737E/2019, do 21 de xuño, do Director Xerente do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, pola que se aproba o texto da convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición, 4 postos de traballo de Técnico Especialista en Documentación Sanitaria ( T.E.D.S.) do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, e para a constitución, a través das probas selectivas, de listas de persoas aspirantes ao desempeño dos devanditos postos de traballo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal. RESOLUCIÓN 737E/2019, DO 21 DE XUÑO, DO DIRECTOR XERENTE DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, POLA QUE SE APROBA O TEXTO DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, 4 POSTOS DE TRABALLO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA ( T.E.D.S.) DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, E PARA A CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DAS PROBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSOAS ASPIRANTES AO DESEMPEÑO DOS DEVANDITOS POSTOS DE TRABALLO TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL. Por Decreto Foral 116/2017, do 20 de decembro, apróbase a oferta de emprego público da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos, correspondente ao ano 2017, relativa á taxa de reposición do ano 2016, entre outros ámbitos o do Departamento de Saúde.

3.–Solicitudes e documentación.
3.1. O prazo para presentar a solicitude será de trinta días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial de Navarra. Este prazo será improrrogable.
MÁIS INFORMACIÓN
Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección de Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de la categoría de Técnico/a Especialista en Laboratorio, para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja RESOLUCIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2019, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO, PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA En execución do previsto no artigo 19.Un.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, o Decreto 6/2018, do 5 de abril (Boletín Oficial da Rioxa número 42, do 11 de abril), do Gobierno de La Rioja, aprobou a Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal na Administración da Comunidade Autónoma da Rioxa, correspondente a persoal estatutario do Servizo Rioxano de Saúde. Na citada Oferta prevese a convocatoria de vinte e dúas (22) prazas da categoría de Técnico/a Especialista en Laboratorio, vinte (20) pola quenda libre e dúas (2) polo de reserva de persoas discapacitadas. MÁIS INFORMACIÓN Resolución de 14 de junio, de la Dirección de Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal Estatutario fijo de la categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja RESOLUCIÓN DE 14 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO, PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA En execución do previsto no artigo 19.Un.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, o Decreto 6/2018, do 5 de abril (Boletín Oficial da Rioxa número 42, do 11 de abril), do Gobierno de La Rioja, aprobou a Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal na Administración da Comunidade Autónoma da Rioxa, correspondente a persoal estatutario do Servizo Rioxano de Saúde. Na citada Oferta prevese a convocatoria de seis (6) prazas da categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, cinco (5) pola quenda libre e unha (1) polo de reserva de persoas discapacitadas. MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN SLT/1550/2019, de 28 de mayo, de convocatoria específica del proceso selectivo para proveer plazas básicas de la categoría de técnico/a especialista de grado superior sanitario en imagen para el diagnóstico RESOLUCIÓN SLT/1550/2019, DE 28 DE MAYO, DE CONVOCATORIA ESPECÍFICA DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER PLAZAS BÁSICAS DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE GRADO SUPERIOR SANITARIO EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Descrición

Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Quenda Libre
Prazas: 131 prazas de técnico/a especialista de grao superior sanitario en imaxe para o diagnóstico (subgrupo C1). Resérvanse 9 prazas para aquelas persoas aspirantes que teñan a condición legal de discapacidade igual ou superior ao 33%
Tipo Vinculación: Fixo
Titulación requirida: Estar en posesión do título oficial de técnico superior en imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear ou equivalente, en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de solicitudes así como, da acreditación do Consello de Seguridade Nuclear para operar ou dirixir instalacións de raios X con finalidades de diagnóstico médico Ver bases da convocatoria
Organismo Convocante: Instituto Catalán da Saúde
Data convocatoria: 12 de xuño de 2019
Prazo de solicitude: ata o 2 de xullo de 2019
Solicitude: A inscrición á convocatoria tense que facer de forma telemática accedendo ao sitio web do Instituto Catalán da Saúde (www.ics.gencat.cat). Unha vez accedeuse ao sitio web, hai que clicar na opción “Traballar no ICS” e posteriormente clicar na opción “Sistema de xestión de recursos humanos” ( SGRH), onde a persoa terase que identificar para iniciar a sesión no SGRH. Unha vez iniciada a sesión, deberá ir ao apartado “ Selecció i provisió” (Selección e provisión) e marcar a opción do menú “ Convocatòries de selecció” (Convocatorias de selección), accedendo a unha pantalla que pregunta: “ Què vols fer?” (Que queres facer?). Nesta pantalla haberá que marcar a opción “Fer inscripció” (Facer inscrición) dentro do apartado “ Inscripcions” (Inscricións) onde aparecerá a convocatoria TDPI LLIURE-2019, tendo que marcar a ligazón “ Inscriure' s” (Inscribirse) e seguir o proceso indicado polo mesmo sistema para formalizar a correspondente inscrición de participación, de acordo co que prevé a base 4 das bases xerais
Palabras descoñecidasCopiar

MÁIS INFORMACIÓN
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 27 plazas de la categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Anatomía Patológica, por el turno de acceso libre. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 27 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO ESPECIALISTA SANITARIO, OPCIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA, POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE. Resolución do Director Xerente do Servizo Murciano de Saúde pola que se convocan probas selectivas para cubr ir 27 prazas da categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Anatomía Patolóxica, pola quenda de acceso libre.

5. Solicitudes: Formulario.

5.1.- Para poder participar neste proceso selectivo, deberase cumprimentar o formulario que está dispoñible na dirección da internet https://sede. carm.es/sms/ seleccion, entrando en opción “Oposicións”, seguindo para iso as instrucións que a propia aplicación proporciona. No devandito formulario, os aspirantes deberán indicar, polo menos, un número de teléfono móbil e unha dirección de correo electrónico. Unha vez finalizado ese proceso, deberase descargar e gardar o documento PDF/PDF que se xera.

6. Prazo de presentación de solicitudes e pago da taxa.

6.1.- O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no “Boletín Oficial da Región de Murcia”.
Palabras descoñecidasCopiar

MÁIS INFORMACIÓN
CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 131 PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 131 PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO Resolución do Director Xerente do Servizo Murciano de Saúde pola que se convocan probas selectivas para cubrir 131 prazas da categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Laboratorio de Diagnóstico Clínico polas quendas de acceso libre e promoción interna.

5. Solicitudes: Enchemento do formulario.

5.1.- Para poder participar neste proceso selectivo, deberase cumprimentar o formulario que está dispoñible na dirección da internet https://sede. carm.es/sms/ seleccion, entrando en opción “Oposicións”, seguindo para iso as instrucións que a propia aplicación proporciona. No devandito formulario, os aspirantes deberán indicar, polo menos, un número de teléfono móbil e unha dirección de correo electrónico. Unha vez finalizado ese proceso, deberase descargar e gardar o documento PDF/PDF que se xera.

6. Prazo de presentación de solicitudes e pago da taxa.

6.1.- O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no “Boletín Oficial da Región de Murcia”.

MÁIS INFORMACIÓN
CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 58 PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR EN RADIODIAGNÓSTICO CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 58 PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR EN RADIODIAGNÓSTICO Resolución do Director Xerente do Servizo Murciano de Saúde pola que se convocan probas selectivas para cubrir 58 prazas da categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Radiodiagnóstico polas quendas de acceso libre e promoción interna.

5. Solicitudes: Enchemento do formulario.

5.1.- Para poder participar neste proceso selectivo, deberase cumprimentar o formulario que está dispoñible na dirección da internet https://sede. carm.es/sms/ seleccion, entrando en opción “Oposicións”, seguindo para iso as instrucións que a propia aplicación proporciona. No devandito formulario, os aspirantes deberán indicar, polo menos, un número de teléfono móbil e unha dirección de correo electrónico. Unha vez finalizado ese proceso, deberase descargar e gardar o documento PDF/PDF que se xera.

6. Prazo de presentación de solicitudes e pago da taxa.

6.1.- O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no “Boletín Oficial da Región de Murcia”.

MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria proceso selectivo para cubrir 8 prazas da categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Documentación Sanitaria, do Servizo Murciano de Saúde CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 8 PRAZAS DA CATEGORÍA DE TÉCNICO ESPECIALISTA SANITARIO, OPCIÓN DOCUMENTACIÓN SANITARIA, DO SERVIZO MURCIANO DE SAÚDE Resolución do Director Xerente do Servizo Murciano de Saúde pola que se convocan probas selectivas para cubrir 8 prazas da categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Documentación Sanitaria pola quenda de acceso libre.

Para poder participar neste proceso selectivo, deberase cumprimentar o formulario que está dispoñible na dirección da internet https://sede. carm.es/sms/ seleccion, entrando en opción “Oposicións”, seguindo para iso as instrucións que a propia aplicación proporciona. No devandito formulario, os aspirantes deberán indicar, polo menos, un número de teléfono móbil e unha dirección de correo electrónico. Unha vez finalizado ese proceso, deberase descargar e gardar o documento PDF/PDF que se xera. 

A falta de enchemento do formulario de conformidade co indicado anteriormente determinará a non admisión no proceso selectivo.

MÁIS INFORMACIÓN
CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA VARIAS PRAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR EN IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA VARIAS PRAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR EN IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO ORDE SAN/326/2019, do 26 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso á condición de persoal estatutario fixo en prazas da categoría de Técnico Superior en Imaxe para o Diagnóstico, do Servizo de Saúde de Castela e León.

ORDE SAN/327/2019, 26 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso á condición de persoal estatutario fixo en prazas da categoría de Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, do Servizo de Saúde de Castela e León.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial de Castela e León

MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria proceso selectivo para cubrir varias plazas (TSS Higienista Dental, TSS Laboratorio, TSS Radiodiagnóstico) del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ceuta y Melilla) CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR VARIAS PLAZAS (TSS HIGIENISTA DENTAL, TSS LABORATORIO, TSS RADIODIAGNÓSTICO) DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (CEUTA Y MELILLA) Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Quenda Libre
Prazas:
13 prazas da categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico 
3 prazas da categoría de Higienista Dental 
7 prazas da categoría de Técnico/a Especialista de Laboratorio 
Tipo Vinculación. Persoal Fixo
Organismo Convocante: Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social
Data convocatoria: 21 de marzo de 2019
Solicitude: Os impresos de solicitude para participar nestas probas selectivas, cumprimentaranse a través dos formularios modelos oficiais que aparecen inseridos na páxina web do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social (www.mscbs.gob.es), do INGESA (www.ingesa.mscbs.gob.es) e no portal do cidadán (www.administracion.gob.es)

Prazo de solicitude: 18 de abril de 2019

MÁIS INFORMACIÓN
OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO SERGAS 2019 OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO SERGAS 2019 DECRETO 30/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para ou ano 2019. MÁIS INFORMACIÓN Oferta de emprego público SERGAS 2018 OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO SERGAS 2018 DECRETO 161/2018, do 5 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018 MÁIS INFORMACIÓN XUNTA DE GALICIA.- LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL XUNTA DE GALICIA.- LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral da Función
Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para
a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal
laboral @de la Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario
interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas
ou especialidades.
MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria Bolsas de Trabajo para Técnico Especialista de Anatomía Patológica, Técnico Especialista de Laboratorio, Técnico Especialista de Radiodiagnóstico y Técnico Especialista de Radioterapia en Canarias CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO PARA TÉCNICO ESPECIALISTA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO, TÉCNICO ESPECIALISTA DE RADIODIAGNÓSTICO Y TÉCNICO ESPECIALISTA DE RADIOTERAPIA EN CANARIAS Servizo Canario da Saúde. Dirección Xerencia do Hospital Universitario Nosa Señora de Candelaria.- Resolución do 12 de febreiro de 2019, pola que se convoca un proceso selectivo para a formación de listas de emprego supletorias ás listas autonómicas, para a cobertura temporal das necesidades desta Dirección Xerencia das categorías de Técnico Especialista de Anatomía Patolóxica, Técnico Especialista de Laboratorio, Técnico Especialista de Radiodiagnóstico e Técnico Especialista de Radioterapia.

Prazo de presentación PECHADO
MÁIS INFORMACIÓN
OPE SERMAS Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico OPE SERMAS TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Resolución do 7 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e Relacións Laborais do Servizo Madrileño de Saúde, pola que se convocan probas selectivas pola quenda libre para o acceso á condición de persoal estatutario fixo na categoría de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico do Servizo Madrileño de Saúde.

Prazo de presentación PECHADO
MÁIS INFORMACIÓN
OPE SERMAS Técnico Superior en Radiodiagnóstico OPE SERMAS TÉCNICO SUPERIOR EN RADIODIAGNÓSTICO Resolución do 7 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e Relacións Laborais do Servizo Madrileño de Saúde, pola que se convocan probas selectivas pola quenda libre para o acceso á condición de persoal estatutario fixo na categoría de Técnico Superior en Radiodiagnóstico do Servizo Madrileño de Saúde.

Prazo de presentación PECHADO
MÁIS INFORMACIÓN
OPE Rede Hospitalaria Ministerio de Defensa (Técnicos Superiores Sanitarios) OPE REDE HOSPITALARIA MINISTERIO DE DEFENSA (TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS) Resolución do 28 de febreiro de 2019, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para acceso á condición de persoal estatutario fixo, en prazas da categoría de Técnico Superior Especialista na Rede Hospitalaria da Defensa.

Prazo de presentación PECHADO
MÁIS INFORMACIÓN
OPE SMS Técnico Superior en Radioterapia. OPE SMS TÉCNICO SUPERIOR EN RADIOTERAPIA. Resolución do Director Xerente do Servizo Murciano de Saúde pola que se convocan probas selectivas para cubrir 12 prazas da categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Radioterapia
polas quendas de acceso libre e promoción interna.

Prazo de solicitude PECHADO
MÁIS INFORMACIÓN